Statut

S T A T U T

STOWARZYSZENIA SPORTOW0-REHABILITACYJNEGO S T A R T -ON

STAROGARD GD

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE SPORTOWO-REHABILITACYJNE START-ON STAROGARD GD – zwane dalej STOWARZYSZENIEM.
 2. STOWARZYSZENIE może używać nazwy skróconej STOWARZYSZENIE START-ON.
 3. Stowarzyszenie kieruje swe działania przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością oraz do osób i instytucji z ich otoczenia.
 4. Określonymi działaniami STOWARZYSZENIE obejmuje także osoby dotknięte skutkami uzależnień, przemocy, zubożenia i innymi niekorzystnymi zjawiskami ekonomiczno-społecznymi – zwane w dalszych postanowieniach adresatami świadczeń.

2.

STOWARZYSZENIE jest zarejestrowaną organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną, działającą zgodnie ze Statutem, przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy prawo o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.

 1. Siedzibą STOWARZYSZENIA jest miasto Starogard Gdański.
 2. Terenem działania STOWARZYSZENIA jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. STOWARZYSZENIE może podejmować działania poza granicami kraju, w granicach określonych właściwymi przepisami prawa.

 4.

 1. STOWARZYSZENIE może posługiwać się pieczęcią i logo. Wzór logo i pieczęci zatwierdza Zarząd.

ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania

5.

 1. Celem STOWARZYSZENIA jest wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz działań socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej, zawodowej i profilaktyki uzależnień osób wymienionych w § 1 ust. 2 i 3 Statutu, ich integracji społecznej, wyzwalania i utrwalania predyspozycji do grupowej samopomocy oraz wyrównania szans w życiu osobistym i społecznym, a także zmiany stereotypu osób z niepełnosprawnościami.
 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatnie i nieodpłatnie w różnych sferach, a w szczególności :
 2. a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

       wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 1. b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

      wykluczeniem społecznym;

 1. c) działalności charytatywnej;
 2. d) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia

      2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638);

 1. e) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 2. f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych

      zwolnieniem z pracy;

 1. g) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 2. h) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 3. i) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 4. j) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 5. k) turystyki i krajoznawstwa;
 6. l) promocji i organizacji wolontariatu;
 7. m) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 8. n) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w

      zakresie określonym w pkt 1-32a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. STOWARZYSZENIE realizuje cele w szczególności poprzez:
 2. Organizację turnusów rehabilitacyjnych i obozów integracyjnych,
 3. Działania w zakresie organizacji i wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego i powszechnego oraz turystyki i rekreacji,
 4. Działania związane z kształceniem specjalistycznym kadry trenersko-instruktorskiej i wolontariuszy,
 5. działania zmierzające do podniesienia stopnia edukacji i poprawy warunków socjalnych oraz wyrównywania szans,
 6. wymianę informacji i doświadczeń oraz wspólnej – z innymi organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą – realizacji, tworzenia i konsultacji programów,
 7. organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych i informacyjnych, koncertów , wystaw i imprez kulturalnych,
 8. działalność wydawniczą,
 9. promocję i reprezentowanie klubów i sekcji sportowych skupionych w STOWARZYSZENIU i wokół STOWARZYSZENIA,
 10. wszelkie inne działania, które przyczynią się do realizacji celów wymienionych w 5 w p. 1 i 2 Statutu.
  1. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych przepisów prawa STOWARZYSZENIE może prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność odpłatną. Działalność gospodarcza będzie służebna w stosunku do działalności pożytku publicznego.
   1. Zarząd i członkowie STOWARZYSZENIA promują jego cel i osiągnięcia oraz sukcesy sportowców przez pobudzanie zainteresowania środków publicznego przekazu oraz osób, które z tytułu pracy zawodowej, służby publicznej i działalności społecznej mają wpływ na rozwiązywanie problemów społeczności osób z niepełnosprawnością oraz adresatów programów.STOWARZYSZENIE współdziała z lokalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami, instytucjami i zakładami o identycznych lub zbliżonych celach oraz instytucjami i organami władzy państwowej i samorządowej, a także klubami i sekcjami sportowymi, do których zadań należą m. in. działania w przedmiocie tych celów.

    6.
   2. STOWARZYSZENIE zabiega o stworzenie lobby, które skłaniałoby organy władzy państwowej i władzy samorządowej do podejmowania decyzji realizujących ustalone przez Organizację Narodów Zjednoczonych „Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych”.

    

  • 7.

   

  STOWARZYSZENIE opiera swoją działalność na pracy społecznej  członków i wolontariuszy, a  do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz angażować osoby, firmy  i inne instytucje

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

8.

 1. STOWARZYSZENIE ma członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby, które chcą bezpośrednio przyczyniać się do realizacji celu STOWARZYSZENIA.
 2. a) Członkowie zwyczajni mogą łączyć się w jednostkach organizacyjnych STOWARZYSZENIA – sekcjach sportowych, grupach programowych, zespołach ćwiczebnych oraz grupach wspierających, które wspomagają realizowanie celu STOWARZYSZENIA.

 

 1. Członkami wspierającymi mogą być spółdzielnie pracy inwalidów lub niewidomych, spółdzielnie socjalne, zakłady pracy chronionej, sekcje i kluby sportowe oraz inne podmioty gospodarcze, a także organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje i instytucje, które wyrażają wolę udziału w realizacji celu STOWARZYSZENIA.

 

 1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które mają szczególne zasługi w promowaniu STOWARZYSZENIA i realizacji jego celu.

 

 • 9.

 

 1. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia członka zwyczajnego lub wspierającego w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej deklaracji i uzyskaniu rekomendacji co najmniej 2 członków zwyczajnych STOWARZYSZENIA.

 

 1. Uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

 

 • 10.

 

 1. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami STOWARZYSZENIA za zgodą ustawowych opiekunów.

 

 1. Małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa głosowania na Walnym Zgromadzeniu i nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

 1. Prawo kandydowania do władz stowarzyszenia mają osoby powyżej 18 roku życia.

 

 • 11.

 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do uczestniczenia w przedsięwzięciach STOWARZYSZENIA oraz korzystania z jego usług i świadczeń w granicach i na zasadach określonych Statutem i decyzjami władz STOWARZYSZENIA.

 

 1. Z zastrzeżeniem zawartym w § 10 Statutu członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

 

 • 12.

 

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. Brania czynnego udziału w realizacji celu statutowego.
 2. Stosowania się do postanowień Statutu i regulaminów oraz uchwał władz STOWARZYSZENIA, a także regularnego opłacania składek członkowskich.
 3. Godnego reprezentowania STOWARZYSZENIA i środowiska osób z niepełnosprawnością oraz wpływania na kształtowanie właściwych wyobrażeń o nim ogółu społeczeństwa.

 

     

 • 13.

 

Członkowie wspierający mają:

 1. Prawo brania udziału z głosem doradczym na Walnym Zgromadzeniu.

 

 1. Obowiązek przyczyniania się do realizacji celu STOWARZYSZENIA i jego promowania , regularnego opłacania składek członkowskich oraz wspomagania STOWARZYSZENIA  moralnie materialnie i organizacyjnie.

 

 

 • 14.

 

 1. Utrata członkostwa w STOWARZYSZENIU następuje w skutek:
 • złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
 • wykluczenia przez Zarząd:
  1. za działalność niezgodną ze statutem lub uchwałą władz STOWARZYSZENIA,
  2. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
  3. zalegania z płatnością składek przez okres co najmniej 1 roku pomimo pisemnego upomnienia do ich uiszczenia
  4. za działalność na szkodę STOWARZYSZENIA na wniosek 2 członków Zarządu,
 • śmierci.
 1. Od decyzji Zarządu w przedmiocie pozbawienia członkostwa służy odwołanie do Zarządu w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Uchwała drugiej instancji powinna być podjęta w ciągu trzech miesięcy od daty wniesienia odwołania i jest ostateczna.
 2. Wystąpienie nie zwalnia z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej za okres członkostwa w STOWARZYSZENIU.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

15.

  1. Władzami STOWARZYSZENIA są:
  2. a) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
  3. b) Zarząd
  4. c) Komisja Rewizyjna

   

  1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór – jeśli Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia nie zdecyduje inaczej – odbywa się w głosowaniu jawnym.

   

  1. Jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej – uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, a dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

   

  1. W przypadku skreślenia, wykluczenia lub wystąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, skład osobowy tych władz jest uzupełniany o nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

   

   

   

   

   

   Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

   

  • 16.

   

  Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, zwany dalej Walnym, jest najwyższą władzą STOWARZYSZENIA i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

   

  • 17.

   

   W Walnym biorą udział członkowie stowarzyszenia.

   

   

  • 18.

   

  W Walnym biorą udział z głosem decydującym członkowie władz STOWARZYSZENIA, a z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

   

  • 19.

   

  1. Zwyczajne Walne zwoływany jest przez Zarząd raz w roku.

   

  1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zarząd zawiadamia uprawnione i zainteresowane osoby co najmniej 7 dni przed terminem Walnego. Zawiadomienia będą wysyłane mailowo na adresy podane przez członków STOWARZYSZENIA. Dopuszcza się zorganizowanie Walnego za pomocą środków komunikacji zdalnej.
  2. Porządek Walnego Zebrania jest załącznikiem do zawiadomienia o Walnym Zebraniu. Porządek może ulec zmianie, jeśli zostanie wniosek o jego zmianę otrzyma większość głosów Walnego Zebrania, lecz nie w kwestiach związanych z odwołaniem i wyborem nowych władz, zmianą Statutu i rozwiązaniem STOWARZYSZENIA.

  4.Uchwały Walnego są ważne, jeżeli zapadną przy udziale minimu połowy członków w pierwszym terminie, w drugim niezależnie od ilości obecnych członków.

   

   

  • 20.

   

  1.Nadzwyczajne Walne zwoływane jest z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

  2.Zarząd ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku, o którym mowa w p.1.

   

  • 21.

   

   Do kompetencji Walnego  należy:

  1. Uchwalenie regulaminu Walnego.
  2. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  4. Ocena działalności STOWARZYSZENIA i pracy jego władz oraz – na wniosek

                   Komisji Rewizyjnej – udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

  1. Uchwalanie kierunków i programu rozwoju oraz działalności STOWARZYSZENIA.
  2. Uchwalanie Statutu STOWARZYSZENIA i jego zmian.
  3. Nadawanie godności członka honorowego.
  4. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się STOWARZYSZENIA.
  5. Rozpatrywanie ewentualnego sporu między Komisją Rewizyjną, a Zarządem wynikłego w związku z przepisem & 27 ust. 2 Statutu.
  6. Powołanie pełnomocnika ds. podpisywania umów z członkami Zarządu.

   

              

   

  Zarząd

   

  • 22.
  1. Zarząd składa się z 2-3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Prezesa i Wiceprezesów.
  2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku.
  4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub jego zastępcy.
  5. a) W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” o podjęciu uchwały decyduje głos

         prezesa.

  1. Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
  2. Posiedzenia Zarządu oraz podejmowanie uchwał może nastąpić za pomocą środków porozumiewania sią na odległość.

   

  • 23.

   

  Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

  1. Realizacja celu STOWARZYSZENIA.

  2 . Reprezentowanie STOWARZYSZENIA na zewnątrz.

  1. Wykonywanie postanowień Statutu i uchwał Zarządu.
  2. Uchwalanie planów działalności rzeczowej i budżetu oraz przyjmowanie sprawozdań z

        ich wykonania

  1. Zarządzanie majątkiem STOWARZYSZENIA oraz ustalanie wysokości składek i innych opłat

       członkowskich.

  1. Uchwalanie regulaminów Zarządu i jego prezydium oraz regulaminów jednostek

       organizacyjnych.

  1. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania lub wykluczania członków.
  2. Powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych oraz wspomaganie i

       nadzorowanie ich działalności.

  1. Podejmowanie innych działań nie zastrzeżonych do kompetencji Zjazdu lub Komisji

        Rewizyjnej zapewniających rozwój STOWARZYSZENIA i prawidłowe wykonywanie zadań  

        wynikające ze Statutu i obowiązujących przepisów prawnych.

  10.Powołanie pełnomocników do reprezentowania STOWARZYSZENIA, w szczególności na czas nieobecności członków Zarządu w siedzibie STOWARZYSZENIA.

  1. Uchwalanie wzoru deklaracji członkowskiej.

   

   

   

   

   

  Komisja Rewizyjna

   

  • 24.

   

  1. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
  3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i zastępcę.
  4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  5. a) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  6. b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

   

  • 25.

   

  1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  2. a) Kontrolowanie całokształtu działalności STOWARZYSZENIA, a w szczególności

       gospodarki majątkowej i finansowej.

  1. b) Kontrola sprawozdania rocznego i bilansu zysków i strat oraz wnioskowanie o ich

       przyjęcie.

  1. c) Wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości.
  2. d) Składanie sprawozdań Zjazdowi ze swej działalności i zgłaszanie wniosku w sprawie

       udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

  1. W szczególnych przypadkach dla wykonania swoich zadań – Komisja Rewizyjna może korzystać z usług specjalisty; decyzję w tym względzie – wyłącznie w przedmiocie kosztów uzgadnia z Zarządem Stowarzyszenia          
  2. Szczegółowy zakres, tryb działania Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.
  3. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
  4. W przypadku równej liczby „za” i „przeciw” o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał może nastąpić za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek, fundusze i gospodarka finansowa

26.

  1. Majątek STOWARZYSZENIA stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

    

   • 27.

    

   1. Na fundusze składają się wpływy ze składek i innych opłat członkowskich, wpływy z działalności Statutowej oraz z działalności gospodarczej, o której mowa w § 6 ust. 3.

    

   1. STOWARZYSZENIE może korzystać z dotacji państwowych i samorządowych oraz innych określonych w przepisach prawnych, a także przyjmować pomoc rzeczową i finansową od podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych, zawodowych, fundacji oraz osób fizycznych krajowych i zagranicznych.

    

   • 28.

   Zabrania się:

   1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem STOWARZYSZENIA w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy STOWARZYSZENIA pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
   2. przekazywania majątku STOWARZYSZENIA na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
   3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
   4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie STOWARZYSZENIA, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

    

    

   • 29.

    

   1. Do wydawania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych powyżej 10 tys. zł. upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Do kwoty 10 tys. Zł oświadczenia woli wymagają jedynie podpisu Prezesa.
   2. Do kontaktów z bankiem, założenia rachunku bankowego, wykonywania przelewów i korzystania z bankowości elektronicznej oraz posługiwania się kartą przypisaną do rachunku bankowego STOWARZYSZENIA upoważniony jest Prezes.
   3. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego STOWARZYSZENIA wymagają uchwały Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu, rozwiązanie się STOWARZYSZENIA

30.

   1. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie się STOWARZYSZENIA może nastąpić na podstawie uchwały Walnego podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

    

   1. Uchwała o rozwiązaniu się STOWARZYSZENIA określi tryb jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku na cel określony w § 6 niniejszego Statutu.

    

    

    

   Podpisy :              Prezes          ……………………………………….

    

                                 Wiceprezes ……………………………………….

    

                               Wiceprezes………………………………………..

    

Bądźmy w kontakcie